راهنمای حقوقی مشاوران املاک

قولنامه

قولنامه توافق یا قراردادکتبی است که حداقل دو نفردربرابر یکدیگردرخصوص چگونگی انجام وشرایط خریدیافروش مالی درآینده تصمیم میگیرند بدون اینکه عقد یا قرارداد اصلی که مورد نظرآنهاست تنظیم وامضاء شود. ضمانت اجرای تخلف ازآن پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام است که معمولا"تمام یا بخشی از بیعانه است.

اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده را موجر واجاره گیرنده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. مستاجر در قبال پرداخت اجاره بهاء مالک منافع عین مورد اجاره می شود نه خود مورد اجاره

برخی از نکات و شرایط مهمی که باید در عقد و اجاره مد نظر داشت به شرح زیر است.

 ١- مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است مدت اجاره از زمانی شروع می شودکه بین طرفین مقرر شده و اگر درعقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشداز وقت عقد محسوب است.

٢- در اجاره اماکن مسکونی مستاجر می تواند عین مستاجره رابه دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

٣-اگر بعد از عقد اجاره معلوم شود که مورد اجاره در حال اجاره معیوب بوده .مستاجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ کندیا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد لازم به ذکر است عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

۴- اگر مورد اجاره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود.

۵-اگر در مدت اجاره مورد اجاره به واسطه حادثه کلا"یا بعضا"تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شودو درصورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید

۶- موجر نمی تواند درمدت اجاره در مورد اجاره تغییری دهدکه منافی مقصودمستاجر از استجارباشد

7-اگر در مورد اجاره در مورد اجاره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبور شود اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از آن تعمیر نتواند از مورد اجاره کلا"یا بعضا"استفاده نماید در این صو.رت خق فسخ اجاره را خواهد داشت.

8- هر گاه نسبت به مورد اجاره تعهدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد. موجر حق فسخ دارد 

9- اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در مورد اجاره یا منافع آن مزاحم مستاجر شود در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد واگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند واگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

توسط : مشاورین املاک آریا

تلفن تماس : 44024231=4403222=09143206437

/ 0 نظر / 50 بازدید