چگونه به موفقیت مالی برسیم

آرزوی هر انسان بالغی این است که بتواند روی پای خود بایستد و ازنظر مالی مستقل باشد .عبارت استقلال مالی برای
همه معنای یکسانی ندارد اساسا معنای استقلال مال یعنی آزادی مالی است و داشتن شغل و درآمدی مناسب که از طریق
آن بتوان ارعهده تعهدات مالی برآمد البته حوزه و اندیشه استقلال مالی متفاوت است وهمینطور اندیشه ها و باورهاییکه
در باره استقلال مالی وجود دارد مختلف است برخی داشتن درآمد ماهیانه معمولی را نشانه استقلال مالی میدانند وجمعی دیگر درآمدهای میلیونی هم راضی شان نمیکند اما با این حال منظور من دراین
نوشته یک استقلال مالی مناسب و دلخواه است که جوابگوی نیاز های انسان باشد البته درنظر داشته باشیم که افرادی وجود دارند که اگر تما م درامد اجتماع را یکسان هم تقسیم کنند آنها می نشیند و از ان امرار معاش میکنند ولی عده ای دیگر همان مال به چند برابر تبدیل میکنند.نارضایتی از وضعیت مالی نخستین گام
بسوی رسیدن به استقلال مالی است این باورمیتواند کلید رسیدن به پول باشد همه ما دارای نیروهای بالقوه ای هستیم که
درصورت شکوفایی میتواند موجب خلق شگفتی هایی بشود این نیرو قدرتی خدادادی است که باید مراقب آن بود تا به
بیراهه نرودمحافظت از این نیرو و استفاده صحیح ازان برای استقلال مالی ضروری است .لحظه ای که انسان باید ار
خود شهامت نشان دهد زمانی است که درمعرض خطر شدیدی قرار دارد.وقتی تصمیم میگیرید که از نظر مالی مستقل شوید بیدرنگ ذهنتانرا بروی راههای کسب درآمد حلال
ومشروع متمرکز میکنید ودیگر به این مسئله اهمیت نمیدهید که بر سرراهتان چه موانعی وجود دارد .زیرا هرچه پیشتر
میروید .آشنایان وروابطی تازه ورضایت بخش تر وهم آهنگ تر خواهید آفریدبیشتر افراد موفق و بزرگ خودشان را به
پیروزیهای ناچیز محدود نمیکنند .اگر میخواهید از بسیاری از اندیشه های حقیر خلاص شوید بزرگ اندیشی را شروع
کنید حواستان را متوجه استقلال مالی کنید مطمین باشید در این راه دوستان پایداری که بخواهند سالم و مشروع درآمد
داشته باشند خواهید یافت .برای رسیدن به استقلال مالی رویاهایی را که در سر خوددارید بیرون بیآورید و آنها را
صیقل دهید شاید دراین میان افکار نومید کننده ای که در ذهنتان پدیدار شوند و شمارا از تصمیم جدی بترسانند اما سعی کنید
به آنها توجه نکنید اگر انسان از ابتدا فکرش را روی شکست متمرکز کند هیچگاه گشایشی در زندگیش پدید نمیاید تما م
اختراعات و اکتشافات که به سرانجام رسیده اند مرهون پشتکار و ایمان به پیروزی بوده اند از انجام کارها ملاقات ها
روابط وگفتگو های غیر ضروری اجتناب کنید از افراد شکسته خورده که دارای افکار و ذهن پریشان هستند دوری کنید
سعی کنید استعداد وتوانایی های خودرا باور داشته باشید وازآنها به نیروی ایمان مدد بگیرید بیشتر مااز بیکاری
ناله و شکایت سر میدهیم اما اگرخوب دقت کنیم راههای مشروع وحلال دراطرافمان می بینیم که شاید متناسب با استعدادو
توانایی ما باشند سعی کنید که درکارها انظباط را رعایت کنید و ار این شاخه به آن شاخه نپرید فراموش نکنید برای رسیدن
به موفقیت باید تلاش کرد وصبر وحوصله به خرج داد وقت ونیرویتان را هدر ندهید ار افراد صاحب اندیشه ومثبت کمک
و راهنمایی بگیرید
برخی مردم دوست دارند استقلال مالی داشته باشند اما هرگز به آن نمیرسند زیراحاضر نیستند حتی برای مدت کوتاهی خود
وشیوه زندگیشان راتغییر دهند شاید تمرکز بر توانگری وکنار گذاشتن هرچیز دیگری کار سختی باشد اما تا وقتی پوسته
سخت افکار و احساسات محدودخودرا پاره نکنید نمیتوانید ازیک زندگی غنی لذت ببرید شاید لازم باشد گاهی انسان مدتی
خودش را از فعالیت ها وتفریحات روزمره اش محروم کرده وتمام وقتش راصرف تمرکز بر خوشبختی خود کند یکی از
بهترین راهها برای رسیدن به استقلال مالی و تجربه های خوشایند آن.مقیاس روز به روز یا هفتگی و یا ماهانه است
بنابراین هروز خودرا با اندیشه توانگری آغاز کنید و به انجام برسانید وقتی هرروز ذهنی را میپروزانید که انتظار
توانگری و استقلال مالی درپی دارد خودبه خود فکرتان گسترش می یابد و استقلال مالی به صورت هفتگی و سالانه در
میآید شاید درشروع کار افکار منفی وبیهوده به ذهنتان خطور کند اما در ادامه تنها به هدفتان می نگرید و به راحتی بر
موانع جدی که برسر راهتان قراردارد غلبه خواهید کرد

/ 0 نظر / 13 بازدید