راهنمای حقوقی مشاوران املاک ویژه متصدیان بنگاههای معاملات املاک

راهنمای حقوقی مشاوران املاک

آشنایی با مقررات صنفی ومراجع مسوول در نظام صنفی

الف ) صنف

1-      فرد صنفی

صنف درلغت به معنی گونه . نوع ودسته ای ازهرچیز است ودراصطلاح حقوقی . گروهی از اشخاص حقیقی وحقوقی هستند که فعالیت آنها ازیک نوع است این گروه یک صنف را تشکیل می دهد حال کسی که به علت نوع شغل وفعالیتش در این صنف وارد شود. فرد صنفی نامیده شود برای مثال فردی که حرفه اش قصابی است . جزئ صنف قصابان است . مطابق ماده 2قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382هر شخص حقیقی

یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید. تبدیل.خرید.فروش.توزیع.خدمات وخدمات فنی سرمایه گذاری کند وبه عنوان پیشه ور وصاحب حرفه وشغل ازاد شخصی یا بامباشرت دیگران محل کسبی دایر ووسیله کسبی فراهم آورد وبه صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد. مثل مهندسان.وکلا واطبا از شمول این قانون مستسنی هستند.

2-      واحد صنفی

  واحد صنفی عبارت است از واحد های اقتصادی یا خدماتی ثابت وسیار که توسط فرد یاافراد صنفی با اخذ    پروانه کسب دایر میشود.

3-      انواع صنف

  طبق قانون صنف مختلف به چهار گروه عهده تقسیم میشود :

1-      صنوف تولیدی  2- صنوف خدماتی 3- صنوف توزیعی  4- صنوف خدمات فنی

   ب) پروانه کسب

 1- تعریف : پروانه کسب عبارت از مجوزی که مطابق مقررات قانون نظام صنفی مصوب 1382جهت شروع وادامه کسب وکار. به هرفرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود. ممکن است برای هر فرد صنفی در صورت داشتن شرایط قانونی برای یک یا چند محل بیش از یک پروانه کسب صادر شود . دارنده پروانه کسب مکلف است هر ده سال یک بار آن را تمدید کند. در صورت فوت دارنده پروانه کسب . حقوقی ناسی ازواحد صنفی به ورثه او منتقل می شود.

2- انتقال پروانه به دیگری

چنانچه دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه کسب خود را به فرد دیگری منتقل کند می تواند در خواست کتبی خود را به اتحاده مربوط تسلیم کند. اگر اتحادیه به برسی موضوع به این نتیجه رسید که فرد انتقال گیرنده شرایط قانونی دارد پروانه کسب دارنده اولیه را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.

2-     حقوق فرد صنفی در صورت خود داری اتحادیه از صدور پروانه کسب

 هر گاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی آغاز کند . ابتدا باید به اتحادیه مربوط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد . اتحادیه مکلف است طبق مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام رسمی غیر تعطیل به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند . عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل وبه اتحادیه تسلیم کند درغیر اینصورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید . اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم وبارعایت ضوابط ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب وتسلیم آن به متقاضی  اقدام کند. هم چنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند . اگر اتحادیه از صدور پروانه کسب خوداری کند ودر خواست متقاضی را رد کند باید دلایل آن را کتبا به متقاضی اعلام کند. فرد متقاضی با آگاهی از علل رد تقاضای خود تا بیست روز از تاریخ رویت رد در خواست می تواند اعتراض خود را به مجمع امور صنفی مربوط تسلیم کند. مجمع امور صنفی طی پانزده روز به اعتراض یاد شدهرسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه اعلام می کند چنانکه اتحادیه یا فردی (که درخواست او برای صدور پروانه رد شده است) به نظر مجمع اعتراض داشته باشند . می توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نظر مجمع اعتراض خود را به کمسیون نظارت ارسال دارند. کمسیون نیز باید طی یک ماه نظر خود را اعلام کند . در صورت اعتراض مجدد هیات عالی نظارت ظرف سی روز به موضوع رسیدگی  میکند ونظر قطی خود را اعلام می کند چنانکه اتحادیه یا متقاضی پروانه کسب به نظر هیات عالی معترض باشند . می توانند به مراجع قضایی شکایت  کنند .

4- مزایای پروانه کسب

همان گونه که در تعریف پروانه کسب ذکر شد پروانه کسب در واقع امتیازی برای فعالیت قانونی در کار یا حرفه خاص است. حل چنانکه محلی بدون داشتن این امتیاز دایر شود. با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.دارندگان پروانه کسب . طبق قانون فرد صنفی شناخته می شوند و تماس سازمانها مکلف هستند تسهیلات و امکاناتی را که برای صنفی در نظر گرفته می شود . نسبت به آنان منظور کنند .

5-     پروانه تخصصی  و فنی

  از جمله شرایط لازم برای اشتغال به حرفه های  تخصصی وفنی داشتن پروانه . داشتن پروانه  تخصصی و فنی است . بنابر این پروانه تخصصی و فنی عبارت از گواهینامه ای است که به داشتن مهارت در انجام دادن کارهای  تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله  مراجع ذی صلاح صادر می  شود ...

نویسنده : مشاور املاک آریا  رضا توکلی  مراغه  13/9/1388

مطالب راهنمای حقوقی مشاوران املاک جهت متصدیان بنگاههای املاک  ادامه دارد متشکرم ........

/ 0 نظر / 10 بازدید