سیزده تجربه موفقیت از بزرگان

١- بزرگترین آرزوی بشر کسب موفقیت است.

٢- تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد هدف است.

٣-فکر خوب معمار وآفریننده است.

۴- این افکار آدمی است که زندگی اورا می سازد.

۵-کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم که روش زندگی رابه من تعلیم دهد.

۶- کسی که در امور مهم با خردمندان مشورت کند. شریک عقل انها میشود.

٧-مشورت با آدم بدبین همچون مبتلایان به تریاک مرض خود به هزاران دلیل به دیگران منتقل می کند.

٨-مشورت با آدم خوشبین خوب وبه آینده امید وار است وبدبین از آن بیمناک.

٩-مشورت با ترسو آینده راازدریچه ترس ووحشت نگاه نکنید. حرف ازکار کرده باید گفت کارهای نکرده بسیار است.

١٠-هر که با دانا مشورت کند از رسوائی در امان است.

١١-کسی موفق است که آرزوهای خود برسد و در درون رضایت خاطر احساس کندکه این خود حاصل تلاش وکوشش مداوم در زندگی است .

١٢-گسی که دارای هدفی روشن است. پس از رسیدن به کامیابی احساس خوشبختی وآرامش میکند.

١٣-شخص صاحب سجایا کسی است که میداند چه میخواهد. اسیر احساسات نیست ومطابق اصولی صحیح رفتار می کند.

١٣-بزگترین اشتباه آن است که از اشتباه کردن بترسیم.

مرد خردمند هنر پیشه را          عمر دو بایست در این روزگار

        تا به یکی تجربه آموختن         با دگری تجربه بردن بکار                                    

/ 0 نظر / 17 بازدید