اطلاعاتی در مورد مالیات

- هر شخص حقیق ایرانی خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که از ایران دارد، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می باشد. 3- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به درآمدهایی که از ایران و خارج از ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می باشد. 4- هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران و یا بعضا از ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می باشد. 5- مالکین اموال نسبت به اموال واقع در ایران مشمول مالیات می باشند. اشخاص معاف از مالیات: 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2- دستگاه هایی که بودجه آن ها توسط دولت تامین می شود؛ مانند نهاد ریاست جمهوری. 3- شهرداری ها وظایف شرکت ها در بدو تاسیس از نقطه نظر مالیاتی: 1- شرکت های جدید التاسیس مکلفند ده هزارم سرمایه ثبت شده را به عنوان حق تمبر بپردازند. 2- مهلت پرداخت ظرف دو ماه از تاریخ ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها می باشد. 3- عدم پرداخت حق تمبر در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دوبرابر مالیات خواهد شد. 4- افزایش سرمایه شرکت ها مشمول پرداخت دو در هزار حق تمبر خواهد شد. 5- مهلت پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه ظرف دو ماه از تارخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت هاست. 6- عدم پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه مشمول جریمه ای معادل دوبرابر مالیات خواهد شد. 7- شرکت های تعاونی از پرداخت حق تمبر تاسیس و افزایش سرمایه معاف می باشند. 8- اگر شرکتی کاهش سرمایه بدهد، حق تمبر برگردانده نمی شود. ولی اگر دوباره افزایش سرمایه بدهد تا سقف سرمایه قبلی از حق تمبر معاف است. تنها هزینه های زیر از نظر قانون مالیاتی قابل قبول هستند: 1- در ارتباط با فعالیت موسسه باشد. 2- در سال مالی مربوط باشد. 3- دارای مدارک مثبته باشد. 4- از حدنصاب مقرر تجاوز نکند. 5- زیان های تایید شده سال های قبل باشد. 6- در رابطه با استهلاک دو موضع حائز اهمیت است: (1) در صورتی که دارایی های آماده برای بهره برداری، مورد بهره برداری قرار نگیرند یا ضمن بهره برداری متوقف گردند، برای مدتی که مورد بهره برداری قرار نمی گیرند، معادل 30 درصد استهلاک، مورد قبول مالیات است. (2) تعمیرات اساسی دارایی ها جزو دارایی محسوب می شود و قابل استهلاک بر اساس نرخ یا مدت مربوط خواهد بود. درآمد اشخاص حقوقی به نرخ 25 درصد مشمول مالیات می شوند. شرکت های پذیرفته شده در بورس 5/22 درصد مالیات می پردازند. سایر درآمدها مشمول مالیات به نرخ خاص هستند که برای موارد مختلف، بر حسب مبنای مشخصی باید مطابق جدول زیر مالیات بپردازند: درآمد مشمول مالیات مبنا نرخ درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعی ملک ارزش معاملاتی %5 درآمد حاصل از حق واگذاری محل(سرقفلی) قیمت فروش %2 املاک نوساز ارزش معاملاتی اعیانی %10 نقل و انتقال سهام و حق تقدم شرکت های بورسی قیمت فروش بر اساس تابلو بورس %5/0 نقل و انتقال سهام و حق تقدم شرکت های بورسی ارزش اسمی %4 مالیات های تکلیفی: مالیات تکلیفی، مالیات هایی هستند که پرداخت کننده مالیات، در مواقع پرداخت وجوه، مالیات متعلق را محاسبه و از وجوه قابل پرداخت کسرکرده و ظرف مدت معین در قانون به نام دریافت کننده وجوه به حساب امور مالیاتی کشور واریز و سند آن را به ذینفع تسلیم می نماید. مالیات های تکلیفی به قرار زیرند: 1- مالیات بر درآمد اجاره در صورتی که مستاجر دارای شخصیت حقوقی باشد. 2- مالیات بر درآمد حقوق. 3- مالیات حق الوکاله وکلا در مواردی که پرداخت کنندگان آن وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها باشند. 4- مالیات حق الزحمه ها و پیمانکاری ها. 5- مالیات اشخاص حقوقی خارجی. 6- مالیت کرایه پرداختی به موسسات هواپیمایی و کشتیرانی خارجی بابت حمل کالا و مسافر از مبداء ایران به خارج از کشور. 7- مالیات نقل و انتقال سهام در بورس توسط کارگزاران بورس. مالیات بر درآمد حقوق: درآمدی که اشخاص حقیقی در خدمت اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار یا کار انجام گرفته به طور نقد یا غیرنقد، مستمر یا غیرمستمر دریافت می کنند، مشمول مالیات بر درآمدحقوق می باشد. مالیات بر حقوق، مالیات تکلیفی است. کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت حقوق، مالیات متعلق را محاسبه و از درآمد حقوق کسر نمایند و ظرف مدت سی روز از تاریخ پرداخت به نام کارمند به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. همچنین مکلفند لیست کارکنان خود را با تعیین حقوق و مزایا ظرف همین مدت به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در صورتی که کارفرما به تکالیف خود عمل نکند، در حکم مؤدی بوده و مالیات حقوق با رعایت مرور زمان مالیاتی از کارفرما مطالبه می شود. عدم پرداخت مالیات توسط کارفرما در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل %20 مالیات پرداخت نشده خواهد بود. عدم تسلیم لیست کارکنان مشمول جریمه ای معادل %2 حقوق و مزایای لیست خواهد شد. تسلیم لیست حقوق در ماه های بعد الزامی نیست ولی اگر تغییراتی از لحاظ تعداد کارکنان و یا میزان حقوق آنان حاصل گردد، کارفرما مکلف است این تغییرات را ظرف سی روز از تاریخ پرداخت حقوق همان ماه به اداره مالیاتی محل تسلیم کند. برای محاسبه مالیات حقوق، باید ابتدا درآمد مشمول مالیات ماهانه کارمند حساب شود و سپس 12 برابر شده و درآمد مشمول مالیات سالانه بدست آید. پس از کسر بخشودگی سالانه، مازاد مطابق با جدول نرخ مالیاتی، مشمول مالیات خواهد شد. انواع پیمانها و نرخ مالیاتی آن ها: الف- پیمان کلید در دست(ترن کی): انجام کل پیمان به عهده پیمانکار است و کل پیمان مشمول نرخ مالیاتی %5 می باشد ب- پیمان مدیریتی: کلیه هزینه ها به عهده کارفرماست. فقط امور مدیریتی توسط پیمانکار انجام می شود و در قبال آن درصدی به عنوان حق پیمانکاری یا کارمزد به پیمانکار پرداخت می شود. در این حالت تنها مبلغی که بابت کارمزد یا هر عنوان دیگری به پیمانکار پرداخت می شود، مشمول کسر %5 می باشد. مراجع حل اختلاف مالیاتی به ترتیب زیر می باشد که در هر کدام اختلاف حل نشد، به مرجع بعد ارجاع داده خواهد شد: 1- رییس امور مالیاتی(ممیز کل) 2- هیئت حل اختلاف مالیاتی مشتمل بر نماینده سازمان امور مالیاتی، قاضی دادگستری و نماینده مؤدی از اتاق بازرگانی یا شورای حل اختلاف یا سازمان حسابرسی. 3- شورای عالی مالیاتی مشتمل بر 25 عضو که هر سه نفر عضو یک شعبه مالیاتی هستند و یک نفر هم به عنوان رییس شورا توسط رییس شعبه انتخاب می شود. 4- دیوان عدالت اداری. 5- کمیسیون ماده 251 مکرر و رسیدگی از جانب وزیر امور اقتصادی و دارایی. مرور زمان مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید تا پایان تیرماه سال بعد اقدام شود. در مورد اشخاص حقوقی تا چهار ماه پس از سال مالی اظهارنامه باید تسلیم شود. در مورد اشخاص حقوقی، در صورت عدم تطبیق با سال شمسی، سال مالی آن ها، سال مالیاتی خواهد بود. در صورتی که مؤدیان مالیاتی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده باشند، واحد مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، برگ تشخیص مالیات را صادر و حداکثر آن را سه ماه پس از انقضای یکسال مذکور به مؤدی ابلاغ کند. در غیر اینصورت مورد مالیاتی مشموا مرور زمان بوده و سود یا زیان ابراز شده در اظهارنامه قطعی است. در صورت ارجاع پرونده به هیئت سه نفره حسابرسی، دو ماه به مدت رسیدگی افزوده می شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید