نجات دهنده الله.الله.الله

 
سلام

چند روزی کلمه نجات ومنجی وموعود فکرم را مشغول کرده بود !

به واقع چه کسی ما را نجات میدهد ؟چگونه نجات برای ما حاصل میشود ؟آیا انسان میتواند منجی انسان باشد ؟آیآ کسی را که در کتب قدیمه وجدید که در دست بشر امروز هست همان کسی که بدان وعده داده شده است درست همان کسی است که ما بدان میگوییم منجی ؟؟؟

در قرآن آیاتی را در مورد نجات دهنده بود مطالعه کردم .در قران هم در آیات متعدد اذعان میکند که خداوند نجات دهنده است .

در قرآن آیه   ۵۰و۴۹ سوره بقره نجات  دهنده قوم موسی را از دست فرعونیان را خداوند معرفی میکند.

و در آیه ۱۶۷ هما ن سوره کسانی را مستحق عذاب میداند را فاقد نجات  از طرف  خداوند میداند. در آیه ۲۱۳ نجات دهنده از سختیها و غم ها امتحانات زندگی را خداوند معرفی میکند.

 در آیه ۱۰۲ سوره آل عمران میگوید در صورتی که در پرتگاه آتش بوید خداوند شما را نجات داد .

و در  آیه ۱۰۹ سوره نسا می گوید و چه کسی آنها را از عقاب خدا نجات خواهد داد ؟

در آیه ۶۲ و ۶۳ سوره انعام می گوید بگو ای پیغمبر چه شما را تاریکیها و سختیها ی بیابان و دریا نجات میدهد و.... بگو خداست که شما را از آن سختیها نجات می دهد و....

در آیه ۸۳ سوره اعراف نجات دهنده لوط وخانواده اش را خداوند معرفی میکند.خداوند فیض خودش را در آیه ۱۶۵ سوره اعراف یک بار دیگر اذعان میکند  که اگر بخواهد به کمترین عمل نجات خواهد داد.

در آیه ۲۲و ۲۳ سوره یونس مردم در خواست نجاتشان به خداوند اعلام میدارد وخداوند میگوید ما آنها رانجات دادیم.

در سوره یونس آیه ۸۶ قوم موسی در دعا اینگونه گفتند :بارالها.... ومومنان را به رحمت و لطف خود از شر کافران نجات ده .

در آیه ۱۰۲ همان سوره جواب این دعا اینگونه میدهد  و ما رسولان خود و مومنان را نجات میدهیم این را ما بر هود فرض کردیم که اهل ایمان را نجات بخشیم .

در آیه  و ۱۰۷ و۱۱۶و  ۶۵ سوره هود و آیه ۱۱۰ سوره یوسف  آیه ۶ سوره ابراهیم و آیه ۷۲ سوره مریم آیه ۹سوره انبیا  و در سوره قصص آیه ۲۱ موسی از خداوند نجات خود را خواهان است و  آیات متعدد دیگر قرآن همگی بر این موضوع مستدل هستند که خداوند نجات دهنده است !

عمدتآ انسان بدنبال منجی ونجات دهنده ای است که او را از سختی ها کفرها و تنگاهای زندگی نجات دهد او به هنگام خستگی از گناه و تاریکی ها روحی وقلبی کسی رافریاد میزند که نجات دهنده او باشد !

در انجیل هم کسی راکه به عنوان نجات دهنده از تاریکی ها روحی و زندگی بشر معرفی میشود خداوند است . خداوند در انجیل در عهد عتیق به عنوان خدای پدر معرفی شد و در عهد جدید خداوند به عنوان خدایی که جسم پوشید . گناهان بشر را به دوش خود گرفت و به صلیب کشیده شد معرفی میشود خدایی که در تنگنای زندگی انسان حضور دارد خدایی که نزدیک انسان است درد او را حس میکند و میچشد و در عصر حاضر خداوند به عنوان روح القدس معرفی شد خدایی فیض نجاتش را بر انسان ریخته خدایی تسلی دهنده جاودان است !

چه کسی تسلی دهنده جاودان است ؟یک انسان ؟در انجیل بزرگترین عطای روح القدس که خداوند است را محبت معرفی میکند !

روح القدس با ریختن محبت در دلهای انسان تسلی وآرامش و حیات جاودان را در انسانها پدید می آورد  در شریعت اینگونه است که شما وقتی مرتکب گناه میشوید توبه میکنید ولی به واقع به گذشته خودتان فکر کنید چند بار توبه کردید؟ چند بار خواستید با اراده خودتان بر گناه پیروز شوید آیا موفق بودید ؟روح القدس در جان ما با قرار دادن محبت پیروزی بر گناه  را میسر می کند چرا که کسی که محبت داشته باشد خدا را و تمام بشر را دوست داشته باشد به کسی دروغ نمیگوید؟به حسادت نمیورزد وقتی انسانها را دوست داشته باشید به حقیقت آنها به هیچ بهانه ای نمیکشید وقتی همه هم دیگر را دوست داشته باشند جنگی نیست .وقتی شما همسرتان را دوست داشته باشید به همدیگر خیانت نمیکنید  غیبت نمیکنید وقتی خداوند را با تمام دل دوست داشته باشید به سمت نا اطاعتی نمی روید .

این آن چیزی است که خداوند به عنوان تسلی معرفی میکند تسلی که در عمق وجود شما شکل می گیرد .شما نه پدر ونه به مادر و نه حتی همسرتان نمیتوانید تکیه کنید هیچ کدام آنها با تمام احساس دوست داشتن نسبت به آنها در وجود شما آرامش تام وکامل را بوجود نمی آورند  و حتی کلمه منجی و نجات دهنده هم آرامش درونی شما را مهیا نمیکند مگر آنکه ایمان داشته باشید که منجی تنها خداوند است اوست که تسلی دورنی شما را مهیا میکند تا زندگی کنید چراکه خداوند زنده است و او هم زندگی میکند !

هیچ انسانی نمیتواند شما را از گناه نجات دهد مگر فیض خداوند  واراده ی او با شما باشد انسانهای متعالی که بدنبال نجات دهنده خویش هستند می دانند منجی آنها کسی که آنها را از درد عمیق گناه بایستی نجات دهد . منجی که عادل باشد عادل یعنی بی گناه کسی که تماما نیکو باشد و تنها خداوند است که نیکو است .شناخت نجات دهنده شناخت خدا است که شناخت خدا کاری است الهی  نه انسانی شناخت خدا دانستن حقیاقیق در مورد خدا نیست شناخت خدا یک تجربه است شناخت خدا یعنی با او زندگی کردن او را در زندگی شخصی خود احساس کردن .در زندگی به اعتماد کردن و او را در زندگی شخصی خود پذیرفتن است . منجی کسی است که برای شما یک زندگی جدید روحانی می سازد ونه یک امپراطوری وقصر !

زندگی جدید یک تولد تازه در خداوند را تنها خداوند برای شما میتواند مهیا سازد !تولد تازه و زندگی جدید کنار نجات دهنده ومنجی یعنی رهایی آزادی ازگناه .

تولد تازه اطلاعات و دانسته های فراوان در مورد  خدا نیست  شما نمیتوانید با دانسته های زیاد در مورد خدا نجات از گناه را برای خود مهیا کنید مسیح درانجیل یوحنا باب ۳ به نیقودیموس  که عالم روحانی است می گوید بخواه که دوباره متولد شوی !

تولد تازه و نجات را با بحث در مورد خدا نمیتوانید بدست بیاورید .تولد تازه ونجات از گناه صرفا اصلاح  قسمتی از زندگی شما نیست  ویا ترک برخی از گناهان وعادات زشت !درختی  را میوه تلخ می دهد را شما نمیتوانید با کندن میوه ها یش در امسال در سال بعد انتظار میوههای شیرین داشته باشید  خدا نظر به ظاهر ما نمیکند بلکه درون . این روح القدس و تنها خداوند است که می تواند ریشه درخت تلخ گناه را از زندگی ما بر دارد. تنها دانستن گناه و علم به اینکه چه چیزهایی گناه است ما را از گناه نجات نمیدهد . دانستن بیماریها و نع آنها بیمار را درمان نمیکند باید راهی برای درمان داشت

خداوند توسط روح القدس در درون ما در فکر و احساس واراده ما تغییر ودگرگونی ایجاد میکند که شما در فکر و احساس و وجودتان تلخی گناه را بچشید وبشناسید وبدانید و با اراده قوی که به خداوند سپردید از گناه دوری کنید .تولد تازه ونجات در خلوت شما ست منجی را باید در خلوت خودتان احساس کنید در امور خداوند و کلام خداوند فکر میکند نجات دهنده را آن لحظه ای احساس کنید که تا دیروز پر از کینه و نفرت بودید ولی یکباره خداوند با تما محبتش در درون شما جای میگیرد و شما هستید که می بخشید ! نجات دهنده کسی است که شما را از روح خدا مولود می سازد .

نجات دهنده تنها خداوند است . در قرآن هم این را میگوید:؟در آیه ۶۲ و ۶۳ سوره انعام می گوید بگو ای پیغمبر چه شما را تاریکیها و سختیها ی بیابان و دریا نجات میدهد و.... بگو خداست که شما را از آن سختیها نجات می دهد .

/ 0 نظر / 8 بازدید